Ограничение на отговорността


Информацията, предоставена в настоящия документ, особено препоръките за използването и приложението на нашите продукти, се основава на нашите знания и опит. Поради използването на различни материали , както и поради различните условия на работа, които са извън нашия контрол, строго препоръчваме извършването на интензивни изпитвания за тестване на съответствието на нашите продукти с изискваните процеси и приложения. Не поемаме отговорност по отношение на горната информация, нито по отношение на писмени или устни препоръки, освен ако не е изрично договорено друго и с изключение на случаите, свързани със смърт или телесна повреда вследствие на груба небрежност или умисъл от страна на Henkel и каквато и да е отговорност по приложим закон относно задължителната отговорност за вреди, причинени от дефект на стока. Моля отбележете, че предоставената от нас информация може да не е актуална, пълна и вярна. Тя не е предназначена да служи като правен съвет. Всеки потребител отговаря сам за оценяването и осигуряването на съответствие с приложимите закони. Информацията е защитена с авторско право. В частност, всяко възпроизвеждане, адаптации, преводи, съхранение и обработка на друг носител, включително съхранение и обработка по електронен път, са защитени с авторски права и тяхното ползване, частично или изцяло, изисква предварителното писмено съгласие на Henkel AG & Co. KGaA. Освен ако не е посочено друго, всички марки, използвани в този лист за продажби, са търговски марки и/или регистрирани търговски марки на Henkel и/или неговите дъщерни дружества.